Laboratoře

Laboratoř mechaniky svalově-kosterního systému

Laboratoř mechaniky svalově-kosterního systému je určena pro výuku studentů doktorských, magisterských a bakalářských oborů v předmětech, jejichž náplní je biomechanika, biokompatibilita, biomechanizmy, implantáty, umělé orgány, rehabilitace, asistivní technologie apod. Jde zejména o předměty: Mechanika, Biomechanika a biomateriály, Rehabilitační inženýrství apod. Studenti zde také realizují své diplomové a dizertační práce.

Další informací o místnosti A-114 naleznete zde.

Laboratoř vývoje experimentálních zařízení a modulů pro biomedicínu

Laboratoř vývoje experimentálních zařízení a modulů pro biomedicínu je koncipována zejména jako podpůrná vývojová a konstrukční laboratoř pro realizaci studentských projektů v oblasti mechanické konstrukce, elektroniky, testování apod. Studenti zde realizují praktickou část svých závěrečných prací, kdy pod vedením svých školitelů a vyučujících se učí obsluhovat jednotlivé přístroje. Dále jsou zde zajištěny předměty Laboratorní automatizace, řízení kultivačních systémů, Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů a Virtuální bioinstrumentace.

Další informací o místnosti B-132 naleznete zde a místnosti B-120 naleznete zde.

Laboratoř průtokových systémů pro tkáňové inženýrství a orgánovou perfuzi A

Laboratoř průtokových systémů pro tkáňové inženýrství a orgánovou perfuzi je určena pro výuku studentů doktorských, magisterských a bakalářských oborů v předmětech, jejichž náplní je buněčná biologie, orgánové náhrady, dynamické kultivační systémy apod. Jde zejména o předměty: Metody práce s buněčnou kulturou a dynamické systémy, Biosystém člověka apod. Studenti zde také realizují své diplomové a dizertační práce.

Další informací o místnosti B-121 naleznete zde, místnosti A-110E naleznete zde a místnosti A110F naleznete zde.

Laboratoř návrhu a vývoje inženýrských technologií pro anesteziologii a neodkladnou péči

Laboratoř návrhu a vývoje inženýrských technologií pro anesteziologii a neodkladnou péči je určena pro výuku studentů doktorských, magisterských a bakalářských oborů v předmětech, jejichž náplní jsou zejména přístrojové vybavení a postupy používané v anestezii a neodkladné péči. Jde zejména o předměty: Lékařské přístroje v urgentní medicíně a Pacientské a simulátory. Studenti zde také realizují své diplomové a dizertační práce.

Další informací o místnosti A-9A naleznete zde.

Laboratoř měření a analýzy plynů v biomedicíně

Laboratoř analýzy plynů v biomedicíně je primárně určená pro výuku studentů doktorských, magisterských a bakalářských předmětů s tematikou v blízkém vztahu k měření a analýze plynů v anesteziologii a respirační péči; optimalizaci součástí pacientských okruhů, analýze čidel či senzorů pro měření ventilačních parametrů a dalších problematik z oblasti biomedicínského inženýrství a klinické praxe. Jde zejména o předměty: Metody a prostředky umělé plicní ventilace, Metody určování nejistot bioměření, Lékařské přístroje v urgentní medicíně a další. Studenti zde také realizují své kvalifikační práce – dizertační, diplomové i bakalářské.

Další informací o místnosti A-9B naleznete zde.

Laboratoř analýzy, zpracování a modelování klinických a experimentálních signálů

Laboratoř je využívána pro zpracování a analýzu velkých objemů dat získaných během experimentů prováděných studenty doktorského studijního programu Biomedicínské inženýrství. Počítačové a softwarové vybavení umožňuje kvalitní předzpracování naměřených dat, jejich statistickou analýzu a vizualizaci. Laboratoř také slouží k řešení výpočetně náročných inverzních úloh z oblasti EKG a EEG. Dále umožní HW a SW vybavení laboratoře na základě analyzovaných dat věrné matematické modelování fyziologických procesů spojených s probíhajícími experimenty. Doplňkově laboratoř slouží rovněž k počítačovým simulacím v oblasti mechaniky tekutin, strukturální mechaniky, akustiky a výpočtům z oblasti chemie.

Další informací o místnosti B-124 naleznete zde.

Laboratoř Bio-elektromagnetizmu

Laboratoř Bio-elektromagnetizmu je pracovištěm specializujícím se na návrh, realizaci a testování pří-strojů a algoritmů pro perspektivní aplikace elektro-magnetického pole v medicíně, jako jsou např. mikrovlnná hypertermie v onkologii, mikrovlnné zobrazování, detekce a klasifikace cévních mozkových příhod, radiofrekvenční ablace srdce a další. Laboratoř poskytuje studentům doktorských, magisterských i bakalářských programů přístrojové vybavení k vypracování kvalifikačních prací a studenti se zde také aktivně zapojují do řešení prestižních výzkumných projektů podporovaných GAČR a MŠMT. V laboratoři probíhá praktická výuka předmětů magisterského a bakalářského studiu: Aplikace elektro-magnetického pole v medicíně, Elektromagnetické pole živých organismů, Mikrovlnná terapie a diagnostika. V rámci nově akreditovaného doktorského studijního programu Biomedicínské inženýrství budou v laboratoři probíhat praktická cvičení ke 12 zcela novým předmětům, z nichž 7 bylo vytvořeno ve spolupráci s předními zahraničními experty, kteří přislíbili podíl na výuce.

Další informací o místnosti B-126 naleznete zde.

Laboratoř klinického inženýrství a managementu zdravotnické techniky

Laboratoř klinického inženýrství a managementu zdravotnické techniky je primárně určena pro výzkum a vývoj v hodnocení zdravotnických technologií. Laboratoř je zaměřena na výuku a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti modelování ve zdravotnictví s důrazem na procesní modelování využité v hodnocení zdravotnických technologií, operačním výzkumu a metod integrace dat pro podporu uvědomělého rozhodovacího procesu. Zaměření výukové laboratoře lze tedy rozdělit na oblasti modelování v analýzách nákladové efektivity za využití Markovových modelů, rozhodovacích stromů nebo Descrete Event Simulací; dále modelování procesního workflow za účelem optimalizace procesů a hodnocení efektivity procesů ve zdravotnictví; a v neposlední řadě pro potřeby statistického zpracování dat ve zdravotnictví, a to jak pro potřeby vědeckovýzkumné činnosti, tak i pro potřeby studentů.

Další informací o místnosti B-433 naleznete zde.