Doktorský studijní program Biomedicínské inženýrství

Popis studijního oboru

Studijní program Biomedicínské inženýrství je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou výzkumnou činnost v multioborovém prostředí biomedicínského inženýrství. Tento obor vznikl z potřeby vyčlenit z tradičních inženýrských disciplín oblast interakce se živým organizmem, která je specifická v řadě požadavků. Vedle nároků etického charakteru patří k požadavkům pro výzkum a vývoj v oblasti biomedicínské a klinické techniky a technologií především provozní spolehlivost, zdravotní nezávadnost, ale také dobrá dostupnost pro všechny obyvatele, tlak na rychlý cyklus od vědeckého objevu přes vývoj až po výrobu nebo rutinní nasazení lékařské techniky plošně v celé síti nemocnic spolu s metodami optimalizace jejího využití. Studijní program Biomedicínské inženýrství zohlední a zdůrazní všechny tyto aspekty.
V doktorském studijním programu Biomedicínské inženýrství je tato struktura formalizovaná do sedmi modulů, které pokrývají základní oblasti biomedicínského inženýrství podle mezinárodně uznávaného dělení a upřesňují profilaci doktoranda. Moduly jsou:

  • Biotechnologie, biomateriály a nanotechnologie, tkáňové inženýrství, biosenzory
  • Biomechanika, rehabilitační inženýrství, protézy a umělé orgány
  • Klinické inženýrství
  • Lékařské přístroje a systémy
  • Systémová fyziologie, modelování, neuroinženýrství
  • Zobrazovací systémy a analýza obrazu v lékařství
  • Zpracování a analýza biosignálů

Bližší informace můžete naleznout na odkaze – Akreditační spis doktorského studijního programu Biomedicínské inženýrství

Profil absolventa

Absolvent modernizovaného výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu Biomedicínské inženýrství získá znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné pro tvůrčí práci ve vědeckovýzkumném kolektivu. Absolvent bude moci působit nejen na tradičních vědeckých pracovištích, jako jsou výzkumné ústavy nebo vysoké školy, ale i na klinikách či v soukromých firmách. Vzhledem k rozvoji ekonomiky se dá očekávat, že i středně velké firmy začnou investovat do výzkumu a vývoje nových zařízení, přístrojů, softwaru apod. Program přímo reaguje na rostoucí poptávku po špičkových expertech v oblasti biomedicinského inženýrství.

Bližší informace můžete naleznout na odkaze – Akreditační spis doktorského studijního programu Biomedicínské inženýrství