Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Fyzioterapeut (Fyzioterapie pro imobilní nemocné)

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie, a to z Evropského fondu pro
regionální rozvoj ERDF.

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002177
 • Doba trvání: 50 měsíců, od 1.6.2017 do 31.7.2021
 • Řešitel: Kimličková Monika, Mgr.
 • V projektu se vybuduje nová laboratoř pro studijní bakalářský program Fyzioterapie, kterou
  absolventi využijí k všestranné přípravě a orientováni v oblasti moderního technického vybavení a
  metodických postupech; tím budou lépe připraveni na své pracovní uplatnění v praxi.
  Cílem projektu je infrastrukturně podpořit zásadní úpravy v klíčových předmětech výuky fyzioterapie
  a zavedení nových předmětů. Fyzioterapie je na FBMI dynamicky se rozvíjející obor a nachází stále
  větší uplatnění v současné medicíně.
  Počet imobilních nemocných každým rokem stoupá a jejich terapie má významný ekonomický,
  společenský i sociální dopad na celou společnost. Moderní přístrojové techniky a přístupy významně
  přispívají ke kvalitě terapie takto nemocných a podstatně zkracují samotnou délku terapie a tím
  snižují výše zmíněné negativní dopady na celou společnost.
  Tyto nároky kladené současnými moderními terapeutickými přístupy v praxi je nezbytné respektovat
  a připravovat na ně budoucí fyzioterapeuty, a tak zvýšit možnost jejich uplatnění v praxi. Projekt řeší
  jednak problematiku poptávky na vzdělání absolventů oboru fyzioterapie s ohledem na moderní
  vybavení celé řady rehabilitačních pracovišť a jednak inovaci výuky na VŠ v souladu s moderními
  požadavky kladenými na výuku na VŠ.
  Projekt se zaměřuje na nezbytné doplnění infrastruktury vážící se na úpravu výuky studijního
  programu Fakulty biomedicínských studií Českého vysokého učení technického v Praze
  (financovaného v rámci komplementární z 15. výzvy ESF), která povede k inovaci profilu absolventa s
  ohledem na budoucí požadavky trhu práce a potřebám praxe. Úprava i pořízení vybavení se týká
  bakalářského studijního programu "Fyzioterapie".
  V uvedeném studijním programu budou provedeny takové změny obsahu jednotlivých předmětů,
  které komplexně pokryjí celkový profil absolventa a které budou posilovat praktickou výuku.
 • Celkový rozpočet: 23 604 341,74

 

V PRŮBĚHU REALIZACE A PO UKONČENÍ PROJEKTU BUDOU DOPLŇOVÁNY: FOTOGALERIE DOKUMENTY (soubory, textové informace k projektu) INDIKÁTORY