Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Zdravotní laborant (Zavedení moderních laboratorních technik při přípravě zdravotních laborantů)

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie, a to z Evropského fondu pro
regionální rozvoj ERDF.

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002182
 • Doba trvání:  38 měsíců, od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2020
 • Řešitel: Efremova Yulia, Ing., Ph.D.
 • Projekt umožní vybudování výukové laboratoře Fotobiologie a vybraných fyzikálních metod v rámci
  FBMI ČVUT.
  Vybudování laboratoře je podmínkou pro materiální zajištění reakreditace studijního programu
  Zdravotní laborant a v rámci tohoto programu umožní zavést nový předmět "Základy fotobiologie a
  fotochemie" a rozvíjet předměty dosavadní.
  Projekt povede k rozvoji a navýšení kvality vzdělávání a praktických dovedností studentů s cílem
  lepšího uplatnění na trhu práce a zlepšení profilu absolventa.
  Výuková laboratoř fotobiologie a vybraných fyzikálních metod umožní zavést nový praktický výukový
  předmět "Základy fotobiologie a fotochemie" a inovovat i výuku v dalších předmětech zabývajícími se
  radiační ochranou.
  Důvodem je uplatnění absolventů ve zdravotnických zařízeních, výzkumných ústavech a dalších
  oblastech zabývajících se fotobiologií/fotochemií a radiační ochranou.
  Změny povedou k obsahové reakreditaci oboru, kterou se dosáhne kvalitativně vyšších znalostí a
  praktických dovedností jeho absolventů a tím i lepšího uplatnění na trhu práce.
  Bude se jednat o navýšení praktických dovedností absolventů s cílem lepšího uplatnění na trhu práce
  a to zejména v oblastech praktických metod vzdělávání v oblasti fotobiologie/fotochemie a radiační
  ochrany.
  Plánovaná výuková laboratoř umožní rozšířit dosavadní předměty a zavést nové praktické výukové
  předměty a inovovat i výuku v dalších předmětech tohoto oboru.
  Laboratoře umožní procvičovat různé typové situace v oblasti fotobiologie/fotochemie a radiační
  ochrany, a taktéž zpracovávat naměřená data z jednotlivých experimentálních úloh. Navýšení kvality
  praktické výuky bude realizováno cestou zavedení praktických modulů výuky v oblasti
  fotobiologie/fotochemie a radiační ochrany.
  Praktické moduly budou řešeny ve formě skupinových cvičení studentů a dále jako prakticko-odborné
  nácviky činností. Další součástí aktivity bude navýšení kvality praktické výuky v oblasti
  fotobiologie/fotochemie a radiační ochrany.
 • Celkový rozpočet: 6 492 187,73

SHRNUTÍ REALIZACE PROJEKTU

V našem projektu jsme měli za cíl vybavit Laboratoře fotobiologie/fotochemie potřebnými přístroji a Laboratoře radiační ochrany potřebnými přístroji.

Tento cíl jsme splnili a pro Laboratoře fotobiologie/fotochemie jsme v projektu získali toto vybavení:

 • Plně motorizovaný rotační mikrotom pro přípravu parafinových a voskových vzorků 28.11.2018,
 • Mikroskop laboratorní s možností instalace kamery 28.11.2018
 • Mikroskop fluorescenční s možností instalace kamery  28.11.2018
 • Germicidní bakteriocidní lampa s přímým zářením 14.1.2019
 • Přepravní termoizolační box 14.1.2019
 • Sterilizátor parní (autokláv) 15.1.2019
 • Pipety s nastavitelným objemem 16.1.2019
 • Třepačka 16.1.2019
 • Přesné váhy 16.1.2019
 • Horizontální elektroforéza se zdrojem 16.1.2019,
 • Chlazená stolní centrifuga (vč. rotorů, adapterů pro mikrozkumavky) 22.1.2019
 • Hlubokomrazící box 22.1.2019
 • Sterilizátor s nucenou ventilací 22.1.2019
 • Inkubátor s nucenou ventilací 22.1.2019.
 • Spectrofotometer UV-VIS, dodán dne 30.1.2019

Pro Laboratoře radiační ochrany jsme pak dne 13.6.2019 získali toto vybavení:

 • Laboratorní soupravy pro RTG měření
 • Doplňková souprava pevné látky
 • Doplňková souprava charakteristické záření
 • Doplňková souprava strukturní analýza
 • Doplňková souprava radiografie
 • Doplňková souprava fluorescenční spektroskopie
 • Doplňková souprava dozimetrie
 • Doplňková souprava počítačová tomografie.

Problémy v realizaci některých veřejných zakázek nebo jejich částí, do kterých se nikdo nepřihlásil, jsme vyřešili zopakováním takové části či zakázky. Dodavatele jsme nakonec úspěšně vybrali pro vše, co jsme měli v projektu nakoupit.

Dále jsme provedli instalaci a zprovoznění tohoto vybavení a uvedli jsme ho do plného užívání našimi studenty .

V poslední části projektu jsme v souladu s harmonogramem sledovali naplňování indikátorů využívání pořízeného vybavení studenty. Tyto indikátory jsme i přes závažnou situaci s přerušením výuky kvůli epidemii SARS-CoV-19 splnili.

V průběhu projektu proběhla i kontrola Řídícího orgánu MŠMT ČR, která skončila bez zjištění pochybení.

Vše se podařilo v pořádku zrealizovat a projekt dle plánu úspěšně ukončit. Během realizace projektu jsme překonali jak potíže při realizaci některých částí veřejných zakázek tak i s opatřeními proti šíření COVID 19 a projekt i jeho indikátory se podařilo naplnit a dosáhnout plánovaných výsledků.