Laboratoř pro rozvoj magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování (Simulované a praktické metody výuky předmětů krizového řízení a urgentní medicíny)

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie, a to z Evropského fondu pro
regionální rozvoj ERDF.

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002181
 • Doba trvání: 38 měsíců, od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2020
 • Řešitel: Staněk Martin, Ing.
 • Vybudování výukové laboratoře "Simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva" umožní
  zavézt nové praktické výukové předměty v rámci rozvoje a navýšení kvality vzdělávání v
  magisterském studijním programu Civilní nouzové plánování.
  Díky vybudované laboratoři bude možno dosáhnout na změny profilu při reakreditaci studijního
  programu, který tak lépe připraví absolventy na uplatnění v praxi ve složkách integrovaného
  záchranného systému a dalších organizacích krizového řízení.
  V současné době je poptávka po absolventech vybavených praktickými zkušenostmi v oboru, které
  budou moci získat díky nově vybudované laboratoři. Doposud se připravovali většinou je teoretických
  dovednostech. Díky projektu se navýší praktické organizátorské a řídící dovednosti absolventů s cílem
  lepšího uplatnění na trhu práce a to zejména v oblastech simulačních a praktických metod vzdělávání
  pro ochranu obyvatelstva.
  Plánovaná výuková laboratoř "Simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva" umožní
  zavézt dva nové praktické výukové předměty "Simulované metody a formy řešení typických krizových
  situací" a "Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí" a inovovat i výuku v dalších
  předmětech tohoto programu.
  Laboratoř umožní procvičovat různé typové situace v oblasti krizového řízení a taktéž zpracovat
  analýzu rizik pro dané situace. Výuková laboratoř "Simulované metody k prohloubení znalostí
  urgentní medicíny" umožní zavézt další výukový předmět "Základy urgentní medicíny", jehož potřeba
  je, s ohledem na dosud získané zkušenosti, velmi vysoká.
  Navýšení kvality praktické výuky bude realizováno cestou zavedení praktických modulů výuky v
  oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a medicíny katastrof. Praktické moduly budou řešeny
  ve formě dvoustupňových skupinových cvičení studentů s rozehrami reálných krizových situací, dále
  jako prakticko-odborné nácviky činností se zaměřením na CBRN a také jako simulovaná PC cvičení s
  tematikou koordinace složek IZS při společném zásahu. Další součástí aktivity bude navýšení kvality
  praktické výuky v oblasti krizového zdravotnictví a medicíny katastrof.
 • Celkový rozpočet: 17 914 596,20

SHRNUTÍ REALIZACE PROJEKTU

V našem projektu jsme měli za cíl pro laboratoř Simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva" pořídit potřebné přístroje a vybavení.

Tento cíl jsme splnili a v projektu jsme získali tuto materiální podporu pro výuku civilního nouzového plánování i dalších studijních programů:

 • SW nástroj Databáze nebezpečných chemických látek  11.6.2018
 • Softwarový nástroj 3D simulace mimořádných událostí a Softwarový nástroj simulace nasazení sil a prostředků u mimořádných událostí  15.6. 2018
 • TV obrazovka 75" UltraHD televizor s aktivním 3D     20.12.2018
 • Řídící pracoviště vybavené 2x PC + příslušenství      20.12.2018
 • Dataprojektor      20.12.2018
 • Interaktivní tabule    20.12.2018
 • Propojovací kabely, joysticky    20.12.2018
 • Pult pro řídícího cvičení a držáky obrazovek    20.12.2018
 • Dekontaminační sprcha    13.12.2018
 • Ochranný oblek    13.12.2018
 • Ochranná celoobličejová maska včetně filtru    13.12.2018
 • Ochranný protichemický oděv    13.12.2018
 • ALS simulátor dospělý     12.10.2018
 • ALS simulátor dítě    12.10.2018
 • ALS simulátor novorozenec    12.10.2018
 • Transportní podtlakový box pro přepravu vysoce virulentních osob    13.12.2018
 • Audio a video nástroje (IP kamerový systém pro snímání práce v uzavřeném prostoru)   20.12.2018
 • Defibrilátor    16.1.2019
 • Lineární dávkovač    19.12.2018
 • Inf. pumpa    19.12.2018
 • Ventilátor pro řízenou ventilaci (transportní)     19.12.2018
 • Technické transportní a fixační pomůcky   19.12.2018.

Jako poslední vybavení jsme pořídili na míru vyrobený unikátní 3D model krajiny. Takto veliký a kvalitní model pro výuku záchranářů je naprosto unikátní, nic podobného srovnatelných parametrů v České republice neexistuje; mimo jiné umožňuje simulovat kritické události různého charakteru, například povodně, požáry, průmyslové havárie s unikem nebezpečných chemických látek, krizové situace v dopravě či jiné mimořádné události ohrožující obyvatelstvo.

Díky všemu výše uvedenému vybavení umožňuje realizace nových simulačních a praktických metod výuky připravovat absolventy na uplatnění v praxi ve složkách integrovaného záchranného systému i dalších organizacích krizového řízení.

V průběhu realizace projektu se sice vyskytly problémy, které se však podařilo překonat a projekt i jeho indikátory byly splněny. Problémy při řešení projektu byly především v realizaci některých veřejných zakázek nebo jejich částí, do kterých se nikdo nepřihlásil. Tyto části či celé zakázky jsme zopakovali a dodavatele všeho, co jsme měli v projektu pořídit, jsme nakonec úspěšně vybrali, vše potřebné jsme v pořádku pořídili, nakoupené vybavení zprovoznili a všechno uvedli do plného užívání studenty dle plánu.

Ke konci projektu proběhl i audit Ministerstva financí ČR, který skončil bez zjištění a uložení ev. sankcí.

V závěru projektu jsme sledovali naplňování indikátorů, které monitorovaly využívání pořízeného vybavení studenty. I přes dosti dramatickou situaci s přerušení výuky kvůli epidemii SARS-CoV-19 jsme všechny indikátory splnili, dosáhli jsme plánovaných výsledků projektu a projekt v pořádku ukončili.