Inovace studijního programu

Změny studijního programu

Doktorský studijní program Biomedicínské inženýrství je modernizovaný studijní program Biomedicínská a klinická technika (BMKT), který byl schválen v roce 2006, v roce 2010 byla jeho akreditace prodloužena do roku 2018 a v roce 2018 byla platnost akreditace programu prodloužena do roku 2028 rozhodnutím (Čj.: NAU-178/2017-14) Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ze dne 24. 5. 2018. Globálním cílem úprav bylo zvýšení kvality výuky, a hlavně rozšíření možností uplatnění absolventů na trhu práce. Současně byly zapracovány připomínky hodnotící komise NAÚ k programu BMKT.

Bližší informace a přehled změn ve srovnání s BMKT můžete naleznout na odkaze – Akreditační spis doktorského studijního programu Biomedicínské inženýrství

Zahraniční cesty

V rámci projektu byly realizovány zahraniční stáže na odborných Evropských pracovištích, kde byly realizovány pracovní schůze, návštěvy výukových a odborných laboratoří a dále byly konzultován obsah doktorských studijních programů na navštívených odborných pracovišť.

Seznam uskutečněných zahraničních cest můžete naleznout na odkazu – Přehled stáží akademických pracovníků

Ze zahraničních cest byly získány poznatky, které byly využity následně při tvorbě studijního programu. Stručné poznatky jsou uvedeny v Zprávách ze služební cesty:

Zahraniční odborníci

Na přípravě a zajištění výuky inovovaného studijního programu se podílela řada zahraničních odborníků. Bližší informace můžete naleznout na odkaze – Akreditační spis doktorského studijního programu Biomedicínské inženýrství

Zahraniční stáže doktorandů

Součástí povinností studenta v doktorském studijním programu je absolvování studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo jiné formy přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, zejména účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí. Tento projekt finančně podporuje 3 studenty na vybraných zahraničních pracovištích, aktualizovaný seznam zde. Podmínky přihlašování a výběru studentů doktorandského programu Biomedicínské inženýrství k financování jsou určeny vnitřním předpisem fakulty zde.