Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Zdravotní laborant (Zavedení moderních laboratorních technik při přípravě zdravotních laborantů)

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie, a to z Evropského fondu pro
regionální rozvoj ERDF.

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002182
 • Doba trvání:  38 měsíců, od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2020
 • Řešitel: Efremova Yulia, Ing., Ph.D.
 • Projekt umožní vybudování výukové laboratoře Fotobiologie a vybraných fyzikálních metod v rámci
  FBMI ČVUT.
  Vybudování laboratoře je podmínkou pro materiální zajištění reakreditace studijního programu
  Zdravotní laborant a v rámci tohoto programu umožní zavést nový předmět "Základy fotobiologie a
  fotochemie" a rozvíjet předměty dosavadní.
  Projekt povede k rozvoji a navýšení kvality vzdělávání a praktických dovedností studentů s cílem
  lepšího uplatnění na trhu práce a zlepšení profilu absolventa.
  Výuková laboratoř fotobiologie a vybraných fyzikálních metod umožní zavést nový praktický výukový
  předmět "Základy fotobiologie a fotochemie" a inovovat i výuku v dalších předmětech zabývajícími se
  radiační ochranou.
  Důvodem je uplatnění absolventů ve zdravotnických zařízeních, výzkumných ústavech a dalších
  oblastech zabývajících se fotobiologií/fotochemií a radiační ochranou.
  Změny povedou k obsahové reakreditaci oboru, kterou se dosáhne kvalitativně vyšších znalostí a
  praktických dovedností jeho absolventů a tím i lepšího uplatnění na trhu práce.
  Bude se jednat o navýšení praktických dovedností absolventů s cílem lepšího uplatnění na trhu práce
  a to zejména v oblastech praktických metod vzdělávání v oblasti fotobiologie/fotochemie a radiační
  ochrany.
  Plánovaná výuková laboratoř umožní rozšířit dosavadní předměty a zavést nové praktické výukové
  předměty a inovovat i výuku v dalších předmětech tohoto oboru.
  Laboratoře umožní procvičovat různé typové situace v oblasti fotobiologie/fotochemie a radiační
  ochrany, a taktéž zpracovávat naměřená data z jednotlivých experimentálních úloh. Navýšení kvality
  praktické výuky bude realizováno cestou zavedení praktických modulů výuky v oblasti
  fotobiologie/fotochemie a radiační ochrany.
  Praktické moduly budou řešeny ve formě skupinových cvičení studentů a dále jako prakticko-odborné
  nácviky činností. Další součástí aktivity bude navýšení kvality praktické výuky v oblasti
  fotobiologie/fotochemie a radiační ochrany.
 • Celkový rozpočet: 6 492 187,73

 

V PRŮBĚHU REALIZACE A PO UKONČENÍ PROJEKTU BUDOU DOPLŇOVÁNY: FOTOGALERIE DOKUMENTY (soubory, textové informace k projektu) INDIKÁTORY