Laboratoř pro rozvoj magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování (Simulované a praktické metody výuky předmětů krizového řízení a urgentní medicíny)

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie, a to z Evropského fondu pro
regionální rozvoj ERDF.

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002181
 • Doba trvání: 38 měsíců, od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2020
 • Řešitel: Staněk Martin, Ing.
 • Vybudování výukové laboratoře "Simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva" umožní
  zavézt nové praktické výukové předměty v rámci rozvoje a navýšení kvality vzdělávání v
  magisterském studijním programu Civilní nouzové plánování.
  Díky vybudované laboratoři bude možno dosáhnout na změny profilu při reakreditaci studijního
  programu, který tak lépe připraví absolventy na uplatnění v praxi ve složkách integrovaného
  záchranného systému a dalších organizacích krizového řízení.
  V současné době je poptávka po absolventech vybavených praktickými zkušenostmi v oboru, které
  budou moci získat díky nově vybudované laboratoři. Doposud se připravovali většinou je teoretických
  dovednostech. Díky projektu se navýší praktické organizátorské a řídící dovednosti absolventů s cílem
  lepšího uplatnění na trhu práce a to zejména v oblastech simulačních a praktických metod vzdělávání
  pro ochranu obyvatelstva.
  Plánovaná výuková laboratoř "Simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva" umožní
  zavézt dva nové praktické výukové předměty "Simulované metody a formy řešení typických krizových
  situací" a "Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí" a inovovat i výuku v dalších
  předmětech tohoto programu.
  Laboratoř umožní procvičovat různé typové situace v oblasti krizového řízení a taktéž zpracovat
  analýzu rizik pro dané situace. Výuková laboratoř "Simulované metody k prohloubení znalostí
  urgentní medicíny" umožní zavézt další výukový předmět "Základy urgentní medicíny", jehož potřeba
  je, s ohledem na dosud získané zkušenosti, velmi vysoká.
  Navýšení kvality praktické výuky bude realizováno cestou zavedení praktických modulů výuky v
  oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a medicíny katastrof. Praktické moduly budou řešeny
  ve formě dvoustupňových skupinových cvičení studentů s rozehrami reálných krizových situací, dále
  jako prakticko-odborné nácviky činností se zaměřením na CBRN a také jako simulovaná PC cvičení s
  tematikou koordinace složek IZS při společném zásahu. Další součástí aktivity bude navýšení kvality
  praktické výuky v oblasti krizového zdravotnictví a medicíny katastrof.
 • Celkový rozpočet: 17 914 596,20

V PRŮBĚHU REALIZACE A PO UKONČENÍ PROJEKTU BUDOU DOPLŇOVÁNY: FOTOGALERIE DOKUMENTY (soubory, textové informace k projektu) INDIKÁTORY